Polityka prywatności i cookies

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.solarium.pl jest PROFIL-SOLAR ZOFIA GARCON, GRZEGORZ GARCON SPÓŁKA JAWNA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088973, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 86, 41-800 Zabrze, NIP: 6481637078, REGON: 273184468, adres poczty elektronicznej (e-mail): zofia@profil-solar.pl , numer telefonu: +48 605065705, oraz MAGICAL-SUN Z.G. GARCON SPÓŁKA JAWNA wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000979188, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. gen. Charlesa de Gaulle’a 86, 41-800 Zabrze, NIP: 6482810343, REGON: 522410142, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@solarium.pl, numer telefonu: +48 609 000 904 lub 605 065 705, zwane dalej „Współadministratorami".
 • 2. Dane osobowe zbierane przez Współadministratorów za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 • 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.solarium.pl

§ 2 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Usługobiorców Sklepu www.solarium.pl w przypadku:
  • 1.1. rejestracji Konta w Sklepie w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym Kontem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
  • 1.2. składania Zamówienia w Sklepie w celu wykonania Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),
  • 1.3. zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • 1.4. skorzystania z Formularza Recenzji w celu umożliwienia Klientowi wyrażenia swojego zdania na temat zakupionego w Sklepie Produktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),
  • 1.5. skorzystania z Bloga w celu umożliwienia Usługobiorcom dodawania komentarzy pod artykułami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy),
  • 1.6. skorzystania z Formularza Kontaktowego w celu wysłania wiadomości do Współadministratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).
 • 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje w przypadku:
  • 2.1. Konta: adres e-mail,
  • 2.2. Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu,
  • 2.3. Newslettera: imię i nazwisko, adres e-mail,
  • 2.4. Formularza Recenzji: imię i nazwisko,
  • 2.5. Bloga: imię,
  • 2.6. Formularza Kontaktowego: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
 • 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Współadministratorów:
  • 3.1. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,
  • 3.2. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Współadministrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 • 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 • 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
 • 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
 • 8. Współadministratorzy dokładają szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • 8.1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  • 8.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • 8.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Współadministratorzy przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:
  • 1.1. podmiotów realizujących dostawę Produktów,
  • 1.2. dostawców systemów płatności,
  • 1.3. dostawców systemów ankiet opiniujących,
  • 1.4. biura księgowego,
  • 1.5. hostingodawcy,
  • 1.6. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
  • 1.7. podmiotów zapewniających system mailingowy,
  • 1.8. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.
 • 2. Dostawcy usług (o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu), którym przekazywane są dane osobowe - w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności - albo podlegają poleceniom Współadministratorów co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 • 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

§ 4 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 • 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:
  • 2.1. dostęp do danych – art. 15 RODO,
  • 2.2. sprostowanie danych – art. 16 RODO,
  • 2.3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,
  • 2.4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,
  • 2.5. przeniesienie danych – art. 20 RODO,
  • 2.6. sprzeciw – art. 21 RODO,
  • 2.7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
 • 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: sklep@solarium.pl
 • 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Współadministrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Współadministrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
 • 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 PLIKI "COOKIES"

 • 1. Strona używa plików „cookies”.
 • 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 • 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.
  • 3.1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),
  • 3.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 • 4. Współadministratorzy wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 • 5. Współadministratorzy wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).
 • 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:
  • 7.1. wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Sklepu i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies,
  • 7.2. zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 6 USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 • 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.solarium.pl, zawierającą taką wtyczkę przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook oraz Instagram.
 • 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.solarium.pl, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
 • 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.solarium.pl do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.
 • 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
 • 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:
 • 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.solarium.pl bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.solarium.pl musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.
 • 7. Współadministratorzy wykorzystują na stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads. Ich używanie wiąże się wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC. dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Współadministratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • 2. Współadministratorzy stosują odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.